Platící pro webovou stránku: ikony.cz

Obecné pojednání

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy a to před uplynutím příslušné lhůty. V případě odstoupení je spotřebitel povinen doručit písemné oznámení o odstoupení Prodávajícímu a je povinen uvést, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz – kupní ceny. Peníze je možné vrátit po předchozí dohodě s Prodávajícím též v hotovosti v sídle prodávajícího.

2. Náklady spojené s dodáním a navrácením zboží nese vždy Spotřebitel.

3. Podmínkou vrácení přijatých peněžních prostředků Prodávajícím Spotřebiteli je předání zboží Spotřebitelem Prodávajícímu anebo Spotřebitelem prokázání skutečnosti, že Spotřebitel zboží Prodávajícímu odeslal.

4. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5. Právo Spotřebitele na odstoupení nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží. V případě využití práva Kupujícím na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží musí Kupující Prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

B. odstoupení od smlouvy Kupujícího podnikatele

1. Prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží se považuje za nepodstatné porušení kupní smlouvy vyjma ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

2. V případě, že Prodávající nedodá Zboží ani v novém termínu dohodnutém s Kupujícím podnikatelem, je Kupující podnikatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné, musí být doručeno Prodávajícímu a Kupující podnikatel je povinen uvést, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz – kupní ceny. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku prodlení Prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu Kupujícího.

3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti Kupujícího podnikatele při doručování zboží (má se za to, že opakovaným neposkytnutím součinnosti Kupujícího při doručování Zboží je marný pokus Prodávajícího zboží 3x odeslat, resp. doručit Kupujícímu podnikateli), kdy v tomto případě není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

C. odstoupení od smlouvy všeobecně

1. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že:

a. dodání zboží se stane nemožným, dále

b. prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti,

c. zboží, které má Prodávající k dispozici, začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné Prodávajícím, kdy Prodávající nebude schopen zajistit dodání Zboží v minimálně běžné kvalitě.

2. Prodávající i Kupující jsou dále oprávněni odstoupit od kupní smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která jim nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí je válka, živelné pohromy, vnitřní nepokoje, poruchy provozu, nedostatek energie nebo surovin, stávka, propouštění, dopravní poruchy.

3. O odstoupení od smlouvy je odstupující smluvní strana povinna druhou smluvní stranu neprodleně informovat.

Potřebujete pomoci?

Kontaktujte nás na emailu: espresso@lpigroup.cz nebo na čísle: (+420) 224 819 022